خب، این هم از این.
باشد که دیگر جا به جا نشوم و ثبات خود را همچنان نگه دارم.

شروعی دیگر :)