این چه مرضیه که کلی کار داری انجام بدی ولی حوصله‌ی هیچی رو نداری؟