چرا وقتی جواب سوالت رو میدونی، باز هم سوالت رو میپرسی؟