این دفعه ولی نشکستم. و تا اومدم به خودم اهمیت بدم، دیدم اصلاً این من نیستم که مهمه...