صحبت از هنر شد. پرسیدند هنر تو چیه؟ گفتم هیچی. به همین سادگی. :)