فتور /fotur/

(اسم مصدر) [عربی]

۱. سستی و بی‌حالی.

۲. [قدیمی] کمبود؛ نقصان.

۳. [قدیمی] کوتاهی.