یه مدت میخوام برم.

بعدش وقتی برگشتم قطعاً انتظار ندارم مثل قبل باهام رفتار شه.