«اوه، ای خدا، دنیایت را معکوس بچرخان و دیروز را به من بازگردان.» –انگل‌ها، دافنه دو موریه، سیروس پارسائی