دارم سعی می‌کنم ناراحت نباشم، ولی نمی‌شه. ناراحتم.